Programma Doorstroming krijgt vorm

Het nieuwe netwerk Doorstroming begint vorm te krijgen binnen DOVA. In maart 2019 is het programma ‘Doorstroming OV’ vastgesteld door het OV-managersoverleg. Het programma heeft als doel om kennisuitwisseling en onderlinge afstemming binnen een landelijk netwerk van decentrale OV-autoriteiten te stimuleren. Voor verschillende onderwerpen blijkt breed draagvlak voor verdere uitwerking te bestaan. Gedurende 2019 wordt daarom aandacht besteed aan:

  1. Het meetbaar maken van doorstroming;
  2. Het opstellen en uitvoeren van convenanten met wegbeheerders;
  3. Afstemming over weginfrastructuur en VRI’s;
  4. De actualisatie van de kennismodules OV.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met OV-autoriteiten en CROW-KpVV.

Thema's: